The 12th International Symposium "Agricultural Economics and Rural Development - Realities and perspectives for Romania"

November 18, 2021. Bucharest, Romania - AERD 2021

Organized under the high patronage of Academy of Agricultural and Forestry Sciences "Gheorghe Ionescu Sisesti"

      Welcome to the 12th Edition of The International Symposium "Agrarian Economy and Rural Development - Realities and Perspectives for Romania", AERD-2021

      Following the challenging year of 2020, full of new paradigms and transformation towards digital era and changing opportunities, AERD 2021 will be organised focusing around the following hot topics: recovery, resilience and adaptation.

      Our aim is to bring into discussion the current concerns regarding the smooth transition to a more sustainable production and consumption across Europe, sustainable development of agriculture and agricultural holdings in Romania for increasing the quality of life, while maintaining the environment.

      We therefore invite you to share knowledge, experience and the latest results of your research in agrarian economy and rural development domains related to

- increasing the competitiveness of the agricultural sector and promoting agricultural technologies and digitalization; - diversification of agricultural production and creation of value chains for the development of a resilient and diversified agricultural sector;

- sustainable management of natural resources, conservation and consolidation of agricultural ecosystems;

- the response of agriculture to the needs of society regarding food safety and health;

- supporting the transition to a low-carbon and climate-resilient economy in the agri-food sector;

- consolidating the socio-economic structure of rural areas;

- production and use of energy from renewable sources;

- research - development - innovation in the field of transition to bioeconomy;

- recovery and resilience strategies;

- alignment of Member States with the strategies included in the European Green Deal.

      Bine ați venit la cea de-a 12-a ediție a Simpozionului internațional „Economia agrară și dezvoltarea rurală - Realități și Perspective pentru România”-AERD 2021.

      După un an 2020 plin de provocari, incarcat cu noi paradigme și transformări către era digitală și oportunități în schimbare, AERD 2021 va fi organizat concentrându-se pe următoarele subiecte fierbinți: recuperare, reziliență și adaptare.

      Scopul nostru este de a aduce în discuție preocupările actuale cu privire la tranziția lină către o producție și un consum mai durabile în întreaga Europă, dezvoltarea durabilă a agriculturii și a exploatațiilor agricole din România pentru creșterea calității vieții, protejand în același timp mediul înconjurător.

     Prin urmare, vă invităm să împărtășiți cunoștințe, experiență și cele mai recente rezultate ale cercetării dvs. în domeniile economiei agricole și dezvoltării rurale legate de:

- creșterea competitivității sectorului agricol, promovarea tehnologiilor agricole si digitalizarea;

- diversificarea producției agricole și crearea de lanțuri valorice pentru dezvoltarea unui sector agricol rezilient si diversificat;

- gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, conservarea și consolidarea ecosistemelor agricole;

- răspunsul agriculturii la nevoile societăţii privind siguranţa alimentară şi sănătatea;

- sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectorul agro-alimentar;

- consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale;

- producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

- cercetarea – dezvoltarea – inovarea în domeniul tranziției către bioeconomie;

- strategii de redresare și reziliență;

- alinierea statelor membre la strategiile incluse in Pactul Verde European.

ĉ
WEB MASTER,
Apr 6, 2021, 4:05 PM
ĉ
WEB MASTER,
Apr 6, 2021, 4:06 PM
ĉ
WEB MASTER,
Apr 6, 2021, 4:06 PM
ĉ
WEB MASTER,
Apr 6, 2021, 4:06 PM